Semináře

PRO DĚTI A MLÁDEŽ – PRO PEDAGOGY – PRO VEŘEJNOST

WORKSHOPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Workshopy pro děti a mládež jsou jedinečnou příležitostí nahlédnout do fascinujícího světa hudby srozumitelnou a zábavnou formou. Dílny jsou vedené s ohledem na věk účastníků tak, aby udrželi po celou dobu pozornost a byli schopni využít v plném rozsahu svou kreativní energii. Nabízíme varianty workshopů:

  1. Pětačtyřicítka
  2. Projektový den (možno čerpat ze „šablon“)
  3. Workshopy pro komunitně osvětová setkání (možno čerpat ze „šablon“)

Pětačtyřicítka

Ochutnávkový kurz hudebních aktivit pro třídní kolektivy s různými tématy. Konkrétní počet účastníků se odvíjí od typu školy i charakteru jednotlivých dílen.

Vlozit produkt: posaďte se, dnes si probereme bubnování z webu školní bubny

Projektový den

Projektový den vás vytrhne ze stereotypů všedního života. Nabízíme spolupráci s externími lektory z různých uměleckých oborů: od bubeníků, hudebníků, přes tanečníky až k hercům. Projektové dny jsou zaměřené na rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků, mezipředmětovou spolupráci a kreativní aktivizační metody výuky.

Vlozit produkty: vložit produkt slet bubeníku aneb pojdte vzbudit skolnika z webu skolni bubny

Workshopy pro komunitně osvětová setkání

Workshopy v rámci volnočasového komunitního osvětového setkání žáků s rodiči, přáteli škol a veřejností, které jsou vhodné pro školní slavnosti, rodičovské schůzky, přednášky, představení apod. Komunitní osvětová setkání usilují o mezigenerační porozumění, zájem o dění v komunitě a otevřený přístup.

Vložit produkt

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Pořádáme akreditované kurzy pro pedagogy zaměřující se na metody činnostního zprostředkování hudby v předškolním, školním a volnočasovém vzdělávání. Obsah seminářů vycházejících ze současných kurikulárních dokumentů tvoří instrumentální aktivity, hra na tělo, vokální a poslechové činnosti, hudebně-pohybové prvky a improvizace. Jednotlivé složky se prolínají – ve všech aktivitách je kladen důraz na prožitek, kreativitu, sebereflexi a prohloubení profesních kompetencí. Pod vedením špičkových tuzemských a zahraničních lektorů si účastník osvojí nové didaktické modely, které snadno aplikuje do vlastního vyučování. Každoročně vypisujeme nová zastřešující témata, z nichž kontinuálně vzniká didaktický materiál, který lze po ukončení dané projektové periody dokoupit i samostatně. Jelikož každá věková skupina má svá specifika, připravujeme speciální semináře pro každou z nich. Vybírat můžete z nabídek pro mladší (do 10 let) a starší (od 10 let) žáky. Exkluzivní tuzemské a mezinárodní akce, stejně jako doporučené akce našich partnerů, naleznete v sekci mimořádné akce a mezinárodní semináře.  Vzdělávací programy jsou akreditované v rámci DVPP u MŠMT. Jejich autorem a garantem je Mag. Mgr. Jitka Kopřivová, Ph. D., absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Orffova institutu a Univerzity Mozarteum Salcburk. 

Semináře pro pedagogy mladších dětí (do 10 let)

Proces učení dětí předškolního a mladšího školního věku je inspirován hrou, fantazií a představivostí. Dochází k prudkému rozvoji všech složek osobnosti: zlepšuje se motorika, verbální a kognitivní schopnosti, podněcuje se emoční vývoj a sociální učení. Je to čas objevování vlastních nadání, tvořivosti a hry. Semináře pro pedagogy jsou koncipovány v souladu s psychologickými předpoklady dané kategorie a umožní svým účastníkům stát se na chvíli opět dětmi. Na "vlastní kůži" zažijete radost ze sebeprojevu a spontánního objevování okolního světa.  

vložit produkty, které máme: Eva Jamníková, Kerle, Kopřivová domluvit místo, datum zač prázdnin

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: Pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Semináře pro pedagogy starších žáků (od 10 let)

Semináře pro pedagogy starších žáků propojují činnostní vyučování s kognitivními poznatky z oblasti hudební teorie a vědy, dále prohlubují vybrané dovednosti instrumentálního, vokálního, pohybového projevu a aktivního poslechu. Důraz je kladen na prožitek, techniky sebevyjádření a improvizaci. Při tvorbě jednotlivých seminářů zohledňujeme aktuální společenská témata a preference věkové skupiny, např. populární hudba, cestování, nová média.

vložit produkty, které máme: Kerle, Koprivová domluvit místo, datum zač. prázdnin

Akreditováno pro tyto cílové skupiny: Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé VOŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ

Mimořádné akce a semináře pro učitele

Rádi upozorňujeme na zajímavé akce partnerských organizací a na mimořádné vzdělávací akce pro pedagogy.

vložit produkty International Summer Course of Encounter, 25. – 30. července 2021

Akreditováno napříč cílovými skupinami dle popisu jednotlivých nabídek.

Akce pro veřejnost

Připravujeme pro vás nabídku kulturních a vzdělávacích akcí. Detaily průběžně doplňujeme.

Proklik na informaci o vzdělávací instituci do konce srpna 2020 - slovo akreditované - nahrát jako obrázek rozhodnutí o akreditaci instituce:

Akreditovaná instituce: Mgr. Jitka Kopřivová, IČ: 74651846
sídlem: Máchova 1317, 293 01 Mladá Boleslav
č.j. MSMT-35882/2019

Vzdělávací instituce Mgr. Jitky Kopřivové se zabývá šířením principů moderní elementární hudební pedagogiky propojující hudbu, pohyb a a slovo skrze aktivitu v prostředí České republiky. Díky svým dlouholetým zahraničním zkušenostem spolupracuje majitelka nejen s vynikajícími tuzemskými, ale i mezinárodními lektory předních vzdělávacích institucí. Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, Orffova institutu a Univerzity Mozarteum v Salcburku. Kromě odborných znalostí z dlouhého studijního období (1997-2017) nasbírala i řadu uměleckých, pedagogických a organizačních zkušenosti z pracovních projektů. Od roku 2001 žije převážně v Rakousku, avšak během posledních let rozšiřuje svou působnost také v České republice jako lektorka, organizátorka a kurikulární koncepční v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je koordinátorkou mezinárodních projektů (International Summer Course of Encounter - isce.cz a European Music Project for Schools - eumps.eu).

Přehled akreditovaných programů (MSMT-27243/2019-1-844): 

Název vzdělávacího programu

počet vyuč. hodin

Cílová skupina

Střípky elementární hudební a pohybové pedagogiky v  předškolním, základním a volnočasovém vzdělávání

4

Pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Segmenty elementární hudební a pohybové pedagogiky na 2. st. ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ a ZUŠ

4

Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé VOŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ

Mozaika z nápadů pro hudebně-pohybovou výchovu v předškolním, základním a volnočasovém vzdělávání

8

Pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Kufřík plný nápadů pro hudebně-pohybovou výchovu na 2. st. ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ a ZUŠ

8

Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé VOŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ

Moduly elementární hudební a pohybové pedagogiky pro zkušené pedagogy v předškolním, základním a volnočasovém vzdělávání

24

Pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Moduly elementární hudební a pohybové pedagogiky pro zkušené pedagogy na 2. st. ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ a ZUŠ

24

Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé VOŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ

 

Druhý proklik na jméně Jitka Kopřivová k životopisu lektora